Pedagoogiline tegevuskultuur

Toila Lasteaed Naerumeri pedagoogiline tegevuskultuur tuleneb:

Inimesest endast:

●       millised vaated elule (arusaamad, tahe, pealehakkamine);

●       igapäevane kogemus (nii hea kui negatiivne);

●       reflekteerimine;

●       üksteisega arvestamine.

Meeskonnast:

●       üksteise usaldamises ja toetamises jõutakse üheskoos seatud sihtideni;

●       ühisest pingutusest ja soovist panustada meeskonna arengusse läbi enesearendamise;

●       eripäradega arvestamine ja professionaalsus;

●       ühisest arusaamast ja samas suunas liikumisest.

Juhtkonnast:

●       kohesest reageerimisest ja lahenduste otsimisest;

●       töötajate märkamisest, mõistmisest ja motiveerimisest.

Lasteaia eripära

●      Laps on looja ja tegutseja õppeprotsessis – lapsest lähtuv tegevuskultuur ja projektõpe.

●      Kodukoht kodukoha ajaloo ja tänapäeva tundma õppimine.

●      Loodus – lasteaed asub looduskaunis kohas Oru pargi ja mere vahetus läheduses, mistõttu on loodus ja loodushoid lasteaia õppe-kasvatustöös olulisel kohal.

●     Aktiivne liikumine – liikumisega (õppetegevused õues, jalutuskäigud looduses, matkamine, muusikaline liikumine) ja sportliku tegevusega (virgutusvõimlemine, spordipäevade läbiviimine, erinevate spordialade tutvustamine, spordiürituste korraldamine) toetada lapse füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.