Pedagoogiline tegevuskultuur

 • Toila Lasteaed Naerumeri pedagoogiline tegevuskultuur tuleneb:

  Inimesest endast:

  • Millised vaated elule (arusaamad, tahe, pealehakkamine);
  • Igapäevane kogemus (nii hea kui negatiivne);
  • Reflekteerimine;
  • Üksteisega arvestamine;

  Meeskonnast:

  • Üksteise usaldamises ja toetamises jõutakse üheskoos seatud sihtideni;
  • Ühisest pingutusest ja soovist panustada meeskonna arengusse läbi enesearendamise;
  • Eripäradega arvestamine ja professionaalsus;

  Juhtkonnast:

  • Kohesest reageerimisest ja lahenduste otsimisest;
  • Töötajate märkamisest, mõistmisest ja motiveerimisest
 • Lasteaia eripära

  • Laps on looja ja tegutseja õppeprotsessis – lapsest lähtuv tegevuskultuur ja projektõpe;
  • Kodukoht – kodukoha ajaloo ja tänapäeva tundma õppimine;
  • Loodus – lasteaed asub looduskaunis kohas Oru pargi ja mere vahetus läheduses, mistõttu on loodus ja loodushoid lasteaia õppe-kasvatustöös olulisel kohal;
  • Aktiivne liikumine – liikumisega (õppetegevused õues, jalutuskäigud looduses, matkamine, muusikaline liikumine) ja sportliku tegevusega (virgutusvõimlemine, spordipäevade läbiviimine, erinevate spordialade tutvustamine, spordiürituste korraldamine) toetada lapse füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.;