Kodukord

 • HEA LAPSEVANEM, lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus toetame ja täiendame perekondlikku kasvatust ning pakume Teie lapsele soodsat kasvukeskkonda igapäevaseks tegutsemiseks. Selleks, et meie koostöö kujuneks heaks, peame kokku leppima alljärgnevates põhimõtetes, mis on kirjas Toila Lasteaed Naerumeri KODUKORRAS.

  1. ÜLDANDMED

   1. Toila Lasteaed Naerumeri (edaspidi lasteaed) on 3-rühmaline eralasteaed 60 lapsele.

   2. Lasteaia kontaktandmed: e-mail: naerumeri@lasteaed.eu, kodulehekülg: www.lasteaed.eu; tel: 53453469 või 3375800, 3375830; postiaadress: Toila vald, Oru 17, 41702.

   3. Lasteaias toimub õppe- kasvatustöö eesti keeles. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

   4. Lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi muusikaõpetaja ja logopeed.

   5. Lasteaias toimuvad õhtuti huviringid, mille toimumisajad on kirjas rühma stendil.

   6. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-18.00.

   7. Lasteaed on suletud juulikuus, kui on kollektiivpuhkus.

   8. Kui lapsi on vähe, paigutatakse lapsed enamasti suvisel perioodil (01.juuni – 31. august) ühte rühma.

   9. Lasteaia direktori vastuvõtuaeg on kirjas rühma stendil.

   10. Lasteaia töötajatel on rahvuspühale ja riigipühale (uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja esimene jõululaupäev) vahetult eelneval päeval 3 tundi lühendatud tööpäev. Nendel päevadel suletakse lasteaed hiljemalt kell 15.00.

   11. Lasteaia lahtiolekuaega saab muuta vastavalt Lasteaed OÜ juhatuse otsusele.

   12. Lapsevanemaid teavitatakse kodukorra mõne punkti muutmisest e – posti teel ja teatega rühma stendil.

  1. LAPSE LASTEAEDA TULEK JA KOJU MINEK

   1. Lapse lasteaeda tuleku aeg määratakse kindlaks lapsevanema/eestkostja ja eralasteaia pidaja vahelises lepingus.

   2. Lapsevanema ja eralasteaia pidaja vaheline lepingu sõlmib ja lõpetab lasteaia direktor. Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Lepingu lõpetamiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse kümme tööpäeva enne soovitavat lepingu lõpetamise tähtaega.

   3. Lapsevanema ja eralasteaia pidaja vahelise lepingu sõlmimiseks esitab lapsevanem perearsti poolt väljastatud lapse tervisetõendi ja sünnitunnistuse koopia.

   4. Laps läheb lasteaiast koju koos täiskasvanuga või viimase poolt volitatud täiskasvanud inimesega (lapsevanem teavitab sellest eelnevalt rühmaõpetajat).

   5. Ilma lapsevanema kirjaliku avalduseta on õpetajal keelatud last üle anda alla 16 a. isikule.

   6. Õpetajal on keelatud last üle anda ebakaines (alkoholi- või narkojoobes jms) olekus isikule.

   7. Lapse lasteaeda toomise aja valib lapsevanem selliselt, et see ei segaks rühma päevakava ja lapsel oleks võimalus algavasse päeva sisse elada. Näiteks, kui laps sööb lasteaias hommikueinet, on ta rühmas hiljemalt kell 8.20.

   8. Lapsele on väga oluline, et tema päev algaks rahulikult ja rõõmsalt. Selleks leiab lapsevanem aega ja kannatust. Ta aitab lapse riidest lahti, annab isiklikult lapse üle õpetaja hoole alla ning informeerib õpetajat lapse kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada tema päeva.

   9. Lapse hilisemast lasteaeda tulekust ja puudumajäämisest teatab lapsevanem lasteaia telefonil 3375830 hiljemalt kell 9.00.

   10. Lapsele tullakse järele kas peale lõunasööki orienteeruvalt kell 12.30 või õhtupoolikul peale puhketundi alates kella 15.30.

   11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtiolekuajal järele tuldud, püüab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui õpetaja vanematega kontakti ei saa ning lasteaia sulgemisest on möödunud 1 tund, viib õpetaja lapse võimaluse korral oma koju (jättes välisuksele vastavasisulise teate lapse asukoha kohta) ning teatab sellest lasteaia direktorile.

   12. Lasteaeda tulles või õhtul minnes palume lapsevanemal mitte lahkuda ilma rühmaõpetajaga kontakti võtmata. Vähemalt üks kord nädalas suhtleb lapsevanem isiklikult õpetajaga, et saada täiuslikumat infot lapse tegemistest.

   13. Rühma lahtiolekuajad on kirjas rühma stendil. Ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10 minutit enne valverühma sulgemist, st. kell 17.50.

   14. Lasteaia lahtiolekuaega on saab pikendada tasulise teenuse võimaldamisega ajavahemikul 18.00 – 18.30. Õpetaja töö paremaks korraldamiseks palume lapsevanemal teavitada teenuse kasutamise vajadusest lasteaeda telefoni teel (3375830) või suuliselt hiljemalt sama päeva hommikul kell 10.00.

   15. Teenuse kasutamise maksumuseks on 1,60 EUR (25 krooni) kord ning selle arvestus algab kell 18.00.

   16. Arvestust lisateenuse kasutamise üle peetakse kuupõhiselt ning kogunenud summa lisatakse lapsevanema kuu arvele. ( Lasteaed OÜ juhatuse otsus 19.11.08).

   17. Oleme lastele eeskujuks, kasutame viisakussõnu ( tervitame hommikul ning lõpetame hüvastijätuga), ei viibi siseruumides välisjalatsitega ega kaitsesussideta.Oleme hoolivad ja tähelepanelikud üksteise suhtes – lapsed on meie peegel!

  3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

   1. Õppetegevused algavad hommikul kell 9.00. Selleks ajaks on lapsed söönud ja rühmaruum tegevusteks ette valmistatud.

   2. Lasteaias õpitakse läbi mängu.

   3. Aktiivsel õppeperioodil (01.september-31.mai) paneb õpetaja igal esmaspäeval rühma nädalaplaani stendile, et lapsevanemad oleksid teadlikud nädala jooksul läbiviidavatest planeeritud tegevustest. Juuni- ja augustikuus toimub õpitu kinnistamine ja põhirõhk on õuetegevustel.

   4. Lapse sünnipäeva tähistamine toimub vastavalt rühma traditsioonidele.

   5. Lapsevanem saab oma lapse huviringidesse registreerida rühma õpetaja kaudu, teatades sellest hiljemalt eelneva kuu 25. kuupäevaks.

   6. Lasteaed tagab lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb maksimaalselt lasteaia õppe- ja kasvatustöös.

  4. TOITLUSTAMINE

   1. Lasteaias on 3 toidukorda:

    1. Hommikusöök: 8.00-8.30

    2. Lõunasöök: 12.00-12.30

    3. Õhtuoode: 15.15-15.45

   1. Teatage palun rühma personalile, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline.

   2. Kui soovite loobuda (või lisada lapse sööjate nimekirja) mõnest toidukorrast järgmise kuu esimesest kuupäevast (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode), kirjutage avaldus eelneva kuu 25. kuupäevaks lasteaia direktorile järgnevate kuude kohta. Kuu keskel muudatusi teha ei ole võimalik.

   3. Kui lapse puuduma jäämisest on teatatud telefonil 3375830 enne kella 9, arvatakse laps toidult maha teatamisele järgnevast tööpäevast. Lapse tagasitulemisel lasteaeda tuleb samuti helistada eelneval tööpäeval enne kella 9, et lasteaed teaks lapsele järgmiseks päevaks toitu tellida.

   4. Närimiskummi toomine lasteaeda on keelatud.

   5. Kui laps soovib maiustusi lasteaeda kaasa võtta, peab neid jaguma kõigile rühmakaaslastele.

  1. LAPSE TERVIS

   1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua, kuna see ohustab teiste laste ja personali tervist.

   2. Õpetajal ei ole lubatud lasteaeda vastu võtta last, kellel on: palavik, tugev köha, tugev vesine või roheline põletikuline nohu, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, pedikuloos. Nakkushaiguste korral tuleb teavitada koheselt õpetajat või lasteaia direktorit.

   3. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teiste lastega, peaks ta jääma koju.

   4. Lasteaeda ei või lapsele ravimeid kaasa anda, sest õpetajal pole õigust lapsele ravimeid manustada. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat.

   5. Kui Teie laps haigestub lasteaias, võetakse Teiega kohe ühendust ja lapsevanem viib lapse koju või raviasutusse olenevalt lapse tervislikust seisundist.

  1. LAPSE RIIETUS

   1. Lapse riided peavad olema puhtad ja terved.

   2. Lapse riietamisel tuleb arvestada laste mitmekülgse tegevusega toas ja õues. Lapsel on lasteaias sisejalatsid (pehme tallaga sussid ei ole soovituslikud lasteaia jalanõud), võimlemisriided (särk, lühikesed püksid), puhketunniks soovi korral pidžaama ja igaks juhuks vahetusriided.

   3. Et laps õues mängides ennast hästi tunneks, on talle vajalikud mänguriided, mille määrdumise korral ei teki probleeme. Samuti jälgib lapsevanem, et riietus vastaks ilmastikule.

   4. Lisaks talveperioodil olevale talvemütsile, on ka suveperioodil vaja õues kerget peakatet, mis kaitseb last päikese eest.

   5. Sõrmkindad võivad lapsel üksnes sel juhul olla, kui ta oskab neid ise kätte panna.

   6. Võimlemisriided (särk, püksid) pange palun riidest kotikesse, millel on lapse nimi.

   7. Riiete kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks tuleb varustada laste riided nimega.

   8. Igal lapsel peab olema isiklik kamm ja taskurätikud. Taskurättideks sobivad kõige paremini pabertaskurätikud, mille pakki hoiab laps kapis.

  1. MÄNGUASJAD

   1. Igas rühmas on oma kindel mänguasjade päev ja/või reeglid selle kohta.

   2. Mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: jagan mänguasju teistega.

   3. Oma asjade eest vastutab laps ise. Õpetaja ei vastuta kodust toodud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.

   4. Jalgratta, tõukeratta jms. kaasa võtmisel lasteaeda on kohustuslik kiivri olemasolu.

   5. Talvel lasteaeda kaasa võetud kelkudel peab olema peal lapse nimi.

  1. LASTEAIATASU MAKSMINE

   1. Igakuine lasteaia teenuse eest makstav tasu koosneb 2 osast:

    1. Õppemaksust – Lapsevanema poolt igakuiselt makstav summa, millest 30% ulatuses kaetakse sihtotstarbeliselt õppe- ja mänguvahendite kulusid ja 70% ulatuses lasteaia majandamiskulusid, personali töötasu, sotsiaalmaksu ning töötuskindlustuse makse.

    2. Toitlustamise kuutasu – Lapse poolt kuu jooksul tarbitavate toiduainete arvestuslik kulu eurodes (kroonides), mille arvutamisel võetakse aluseks lasteaia poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumus ning tööpäevade ja toidukordade arv kuus, mis saadakse lasteaia poolt peetavast lapse toitlustamise aruandest.

   1. Lasteaed esitab lapsevanemale arve eelneva kuu eest hiljemalt järgneva kuu 8. kuupäevaks. Selle eest tuleb tasuda hiljemalt järgneva kuu 13. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele.

   2. Kui arve tasumise viimasest kuupäevast on möödunud 15 päeva, siis võib lasteaed keelduda lapse lastaeda lubamisest. Kahekuulise arve tasumata jätmisel, võib lasteaed lepingu kirjalikult üles öelda ilma etteteatamistähtajata ja arvata lapse lasteaia nimekirjast välja.

   3. Arusaamatused arvetega lahendab lasteaia direktor.

  1. KOOSTÖÖ

   1. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tekkimisele lasteaias.

   2. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad/ lasteaia direktor lapsevanemaid rühma riietusruumi seinal oleva stendi ja kodulehekülje vahendusel. Rühma riietusruumi on tutvumiseks välja pandud ka nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Lapsevanem loeb teated läbi, jälgib väljapanekuid, sellega hoiab end kursis lasteaias toimuvaga. Lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse.

   3. Lapsevanemaid puudutavad dokumendid, ülevaated, olulised artiklid on kogutud lapsevanema infomappi, mis asub rühma riietusruumi kapi peal.

   4. Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt ning tähelepanu või on erivajadusega seoses mingid soovitused.

   5. Lapsevanema koduse-, töötelefoni, posti- ja/või meiliaadressi muutumisest tuleb teatada koheselt oma lapse rühmaõpetajale.

   6. Kõik lasteaia üritused on avalikud ning tehtud fotosid kasutatakse rühmas,lasteaias, lasteaia koduleheküljel, mõne leheartikli illustratsiooniks, kroonika kirjutamiseks .

   7. Lapsevanema ja eralasteaia pidaja vahelist lepingut sõlmides antakse pildistamiseks nõusolek allkirjaga eraldi lehel.

   8. Lasteaed järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid kohustusi ( eelkõige §11,lg.1,2,3,4 ning §12,lg.1).

   9. Lapsevanemal on õigus pöörduda lasteaia direktori poole sooviga mõne foto kõrvaldamiseks lasteaia kodulehelt, kui soov on põhjendatud.

   10. Pöörduge julgesti lasteaiaõpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmast valitud lastevanemate esindaja poole info, nõu ja abi saamiseks. Kõik probleemid on lahendatavad!

   11. Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma koosoleku ja lasteaia nõukogu.

   12. Teretulnud on lapsevanemate tähelepanu juhtimine puudustele/probleemidele ja omapoolsete lahenduste pakkumine ning ettepanekute tegemine puuduste kõrvaldamiseks.

   13. Alati on oodatud Teiepoolne abi!

   14. Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse on koostöö aluseks.

  Naerumere pere teab, et kõik hea algab naeratusest…

  Naerata ja maailm naeratab Sulle!